Dr Mariana Tišma

Sportski psiholog, psihoterapeut i doktor psiholoških nauka

Od 2016. godine
Osnivač, sportski psiholog i psihoterapeut
Centar za savremenu psihologiju, Novi Sad

Od 2016. godine - Korporativni psiholog
Ortačko advokatsko društvo Gucunja, Novi sad, Petra Drapšina 48

2006. -1016. godine
Psiholog, predavač
2006. - 2008. Saradnik u nastavi
2008. – 2011. Asistent
2011. – 2016. Docent
Predmeti: Psihologija sporta, Pedagoška psihologija, Razvojna psihologija, Socijalna Psihologija, Komunikologija i timski rad, Liderstvo i lični menadžment.
Fakultet za sport i turizam, Novi Sad, Radnička 30a

2004.-2005. godine
Klinički psiholog, pripravnik
Psihodijagnostika, pisanje nalaza i mišljenja psihologa
Dom zdravlja, Novi Sad

2009.-2011. godine
Doktor psiholoških nauka
Filozofski Fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo, odsek za Psihologiju
,,Psihološki izvori stresa u sportu“

2006 -2007. godine
Veštine pregovaranja sa teškim sagovornicima, stres menadžment, intervencije u kriznim situacijama, timski rad
Izgradnja tima (Team building), identifikacija i prevladavanje konflikta u komunikaciji, poštovanje zadatih rokova, proaktivnost
Od 2002. godine se aktivno bavi naučnim i praktičnim radom u sferi psihologije sporta kao i psihološkim savetovanjem i psihoterapijom. Objavila je više desetina stručnih tekstova iz oblasti primenjene i popularne psihologije u dnevnom listu „Dnevnik“, rubrika "Porodica" kao i u časopisu „Eliksir“. Prezentovala je i objavila nekoliko desetina naučnih radova iz oblasti psihologije sporta.
Microsoft Office, SPSS, Adobe Rider
Petogodišnja edukacija iz transakcione analize u cilju postizanja licence za transakcionog analitičara (TA) kod dr Zorana Milivojevića
Bazični kurs iz konstruktivističke psihoterapije kod prof. dr Dušana Stojnova
Grupni asertivni trening, psihološka iskustvena grupa za samorazvoj
Specijalističke akademske studije (SAS) za ljudska prava
Učestvovala u workshop-u psihodrame i iz organizacione TA
Završila prvi modul za hipnoterapeuta kod dr Vladimira Mišića
Edukacija Sistemske terapije odnosa kod Jelene Branković
B kategorija

Od 2004. godine je član Društva psihologa Srbije.
Jedan je od osnivača sekcije za psihologiju sporta koja je u okviru DPS oformljena 2013. godine.

Reference nacionalnog nivoa (publikacije u domaćim časopisima):
Tišma, M. & Čokorilo, R. (2015). Identifying sources of stress in footballers and swimmers of both genders and at different competition levels. Facta Universitatis, Series Physical Education and Sport, 13 (3), in press
Perić,D. & Tišma, M. (2014). Uloga motoričkog ponašanja dece predškolskog uzrasta u formiranju pojma o sebi. Tims akta, 8(1), 31-40
Vujović, V., Vujović, P. & Tišma, M. (2013). Savremeni sport i turizam kao dve uzajamno podsticajne i komplementarne oblasti. Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje Sport Mont 37,38,39, 247-252
Tišma, M., Radoman, M. & Vujović, P. (2012). Povezanost percepcija stila ponašanja trenera i nivoa stresa u fudbalu. Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje Sport Mont 34,35,36./X, 135-142.
Vujanović, S. & Tišma, M. (2011) Povezanost kompetitivne anksioznosti i efikasnosti sportista. Aktuelno u praksi, 10, 31-41
Tišma, M. (2009). Psihološki izvori pretreniranosti. tims akta, 3(2)112-118 Tišma, M. (2008). Afektivni faktori od značaja za vrhunski rezultat u individualnom sportu. tims akta 2: 53-60.
Tišma, M. (2008). Razlike u afektivno - motivacionim dispozicijama s obzirom na vrstu sporta i nivo uspešnosti sportista. Primenjena psihologija, 2 (1), str. 93-1 09
Tišma, M. & Čokorilo, R. (2006). Self-koncept kao značajan faktor za uspeh u sportu. Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje Sport Mont 10-11, (315-320)
Saopštenja na međunarodnim naučnim skupovima:
Tišma, M. (2016). Korelacija percepcije stila ponašanja trenera i nivoa stresa sportista. Međunarodna konferencija „Sport, rekreacija, zdravlje“, 11-12 jun 2016. (str.267-277) Beograd:Visoka sportska i zdravstvena škola
Tišma, M. (2015). Percepcija stila ponašanja trenera s obzirom na vrstu sporta i nivo takmičenja. Međunarodni znanstveni psihološki skup, 24. Dani ramira i zorana bujasa, april, 2015. (str.31-32) Zagreb: Filozofski fakultet.
Tišma, M., Kerić, M. & Kukić, S. (2015). Fizička aktivnost kao vid prevencije agresivnosti kod dece predškolskog uzrasta. Naučni skup sa međunarodnim učešćem Razvojne karakteristike deteta predškolskog uzrasta. Novi Sad, 25-26 april,2015. (str. 54-56). Novi Sad: Fakultet za sport i turizam, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača. Tišma, M. (2014). The impact of travel on the quality of life. Presented at the Abstract Book of The First International Scientific Conference Tourism and Development. Novi Sad, 6-7th November 2014. (p. 17). Novi Sad: Faculty of Sport and Tourism, Educons University.
Velјović, D., Tišma, M., Međedović, B., Stojanović, M. & Ostojić, S. (2013). Efekti autogenog treninga i mišićne relaksacije na oporavak nakon fizičke aktivnosti kod utreniranih mladih žena. U: Jukić,I., Milanović, D., Gregov, C., Šalaj, S. (ured.) (2013). Kondicijska priprema sportaša (str.400-403) Zagreb: Kineziološki fakultet.
Tišma, M. (2011). Stres u sportu. Međunarodni znanstveni psihološki skup, 20. Dani Ramira i Zorana bujasa, april, 2011,(str.28-29). Zagreb: Filozofski fakultet.
Tišma, M. (2009). Psihološki izvori pretreniranosti. Treći međunarodni kongres „ekologija, zdravlje, rad, sport”, septembar, 2009(str.303-306). Banja Luka.
Tišma, M. (2009). Kako razviti toleranciju na frustraciju. U: Jukić,I., Milanović, D., Gregov, C., Šalaj, S. (ured.) (2009). Kondicijska priprema sportaša (str. 419-422) Zagreb: Kineziološki fakultet.
Saopštenja na domaćim naučnim skupovima:
Škrbić, I. & Tišma, M. (2013). Psihološki profil preduzetnika‐da li se preduzetnik rađa ili stvara? Zbornik radova- Nauka i karate sport. Novi Sad: Karate savez Vojvodine.
Tišma, M. & Škrbić, I. (2013). Specifičnosti marketinških aktivnosti u promovisanju karatea. Zbornik radova- Nauka i karate sport. Novi Sad : Karate savez Vojvodine.
Međedović, B., Romanov, R., Tišma, M., Đokić, Z. & Ahmetović, Z. (2012). Povezanost gojaznosti sa motoričkim sposobnostima dece osnovnih škola. Zbornik Reuimea- Novosadski Maraton, 20-ti međunarodni i internacionalni simpozijum ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih, Novi Sad, oktobar 2012, (str.13) Međedović B., Romanov R., Tišma M., Đokić Z. & Ahmetović Z. (2012). Terenski testovi za procenu statusa fizičke forme dece i mladih. Zbornik Rezimea- Novosadski Maraton, 20-ti međunarodni i internacionalni simpozijum ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih, Novi Sad, oktobar 2012,(str.22)
Tišma, M. (2012). Psihologija kao karika uspeha u karateu. Zbornik radova- Nauka i karate sport. Novi Sad: Karate savez Vojvodine (str. 15-23)
Tišma, M. (2009). Psihološki procesi u karate borbi. Zbornik radova- Nauka i karate sport. Novi Sad: Karate savez Vojvodine (str. 18-26) Tišma, M. (2008). Uticaj kompjuterske tehnologije na razvoj dece. Zbornik radova- Nauka i karate sport. Novi Sad: Karate savez Vojvodine (str. 42-46)
Tišma M. (2008). Relacije između nekih intelektualnih sposobnosti i crta ličnosti sportista, rekreativaca i nesportista. Zbornik rezimea- Sabor psihologa srbije, 4.-7. Jun 2008. Godine, Kopaonik (143-144)
Tišma, M. (2008). Afektivno - motivacioni faktori od značaja za vrhunski rezultat u individualnom sportu. Zbornik rezimea- Sabor psihologa srbije, 4.-7. Jun 2008. Godine, Kopaonik (141-142)
Tišma, M. (2007). Pouzdanost i diskriminativnost testova epq, msp i csai-2 u primeni na sportiste različitih takmičarskih kategorija. Zbornik rezimea- Sabor psihologa srbije, maj, 2007. Godine, Lepenski Vir (36) Tišma, M, (2007). Samopouzdanje žena u sportu - jesmo li u prednosti? Usmeno saopštenje- Best women championship, Beograd, maj 2007. Godine
Tišma, M. (2006). Model istraživanja za potrebe psiholoških priprema sportista. Zbornik radova studentske konferencije Smile. Novi Sad: Fakulteta za sport i turizam (str. 170-175)
Tišma, M. (2006). Razvoj i podsticaj motivacije za bavljenje sportom. Zbornik radova- Nauka i karate sport. Novi Sad: Karate savez Vojvodine Čokorilo, R. & Tišma, M. (2005). Procena trenera s obzirom na stil vođenja treninga. Zbornik radova -Novosadski nis maraton, 6-8 oktobra 2005 godine; Novi Sad
Tišma, M., Kosanović, B. & Jeličić, B. (2002). Pokušaj predikcije opšteg zadovoljstva poslom na osnovu nekih konativnih dimenzija ličnosti. Zbornik rezimea- Dani empirije, februar 2002.god. Beograd: Filozofski fakultet (str.92)
Tišma, M. & Kosanović, B. (2002). Povezanost konativnih crta ličnosti sa zadovoljstvom poslom Zbornik rezimea- Sabor psihologa srbije ,maj 2002.god., Vrnjačka Banja, ( str.85)