Pravilno nošenje midera i kontrola midera

Pravilno nosenje i kontrola midera

Nakon što lekar dijagnostikuje skoliozu i dobije rendgenski snimak kičme, vrši se procena da li je detetu potrebna aplikacija midera. U zavisnosti od skeletne zrelosti po Risserovoj skali (ilijačna apofiza) utvrđuje se da li je pacijent u fazi naglog rasta i razvoja. Ukoliko jeste, ova informacija nam govori da je dete u periodu kada krivina može naglo da progredira. Lekar na osnovu veličine skoliotične krivine i skeletne zrelosti donosi odluku da li u tretman takođe treba uključiti i nošenje midera. Kada je krivina veća od 20-25 stepeni po Cobb-u i Risser 0-3, pacijent se upućuje ortotičaru koji vrši izradu istog.

Ortotičar mora da poseduje specifično i duboko poznavanje 3D prirode idiopatske skolioze i da ima veliko iskustvo u korigovanju skoliotične krivine. Pri prvom stavljanju midera detetu pomaže ortotičar, koji mider zatvara u ležećem položaju na leđima, nakon čega daje detaljna uputstva za nošenje i privikavanje na isti. Nakon aplikovanja midera ono što pacijent može osetiti jeste veći ili manji pritisak na mestima kontakta sa jastučićima (na konveksnim stranama) u zavisnosti od fleksibilnosti krivine. Pritisak proizvodi fizičku nelagodnost, u zavisnosti od senzitivnosti pacijenta. Promena držanja trupa stvara neurološke tegobe tako što se naglo bez prilagođavanja menja šema tela. Ortotičar daje uputstvo koliko mider treba da se zategne i stoga obeležava trake koje se nalaze sa prednje strane. Svakim danom dete nosi mider nesto duže nego prethodni dan, gde nakon dve nedelje treba da se dostigne full time (20-23 sata) nošenje midera. Da bi se ispunili sati nošenja, mider je potrebno nositi u toku dana i u toku noći. Efikasnost nošenja midera je veća tokom dana, naročito u školi dok dete sedi. U toku noći telo se rasterećuje i samim tim može se smatrati da je mogućnost progresije manja. 

Obavezno je pratiti uputstvo za postavljanje i nošenje midera koje daje isključivo ortotičar. Nakon mesec dana od ,,full time“ nošenja midera radi se rendgenski snimak u mideru, kako bi se utvrdila njegova efikasnost. Kontrole midera su obavezne i dogovorene, kako bi se mider pravovremeno prekontrolisao i prilagodio promenama nastalim usled rasta i razvoja. Kada mider zbog rasta i razvoja postane mali, lekar prepisuje izradu novog midera. 

U postizanju najboljih rezultata neohodno je angažovanje multidisiplinarnog tima (lekara, fizioterapeuta i ortotičara) koji zajedničkom saradnjom teže postizanju istog cilja.